Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i korzystania z serwisu Zatrybi.pl dostępnego pod adresem internetowym http://zatrybi.pl. Postanowienia Regulaminu oraz dodatkowych dokumentów, do których odnośniki umieszczone zostały w tym dokumencie wraz z przepisami prawa obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania treścią dostępną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy dokładnie przeczytać poniższy Regulamin. Uczestnictwo jest jednoznaczne z jego pełną akceptacją, bez wyłączenia jakiejkolwiek z części. Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Wpisy zamieszczane w Serwisie nie są w żaden sposób weryfikowane lub kontrolowane przez Administratora. Serwis jest tworzony przez użytkowników i ma charakter jedynie informacyjny. Administrator w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku przeprowadzania operacji opisanych przez Użytkowników Serwisu.

II. Definicje

Wszystkie wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą powinny być rozumiane w sposób opisany poniżej:

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi dodatkowymi załącznikami dołączonymi do niego w postaci odnośników.
 2. Serwis - serwis Zatrybi.pl dostępny pod adresem internetowym http://zatrybi.pl, w którego skład wchodzi oprogramowanie umożliwiające jego działanie, wszystkie Wpisy zamieszczone na nim przez Użytkowników i Administratora, Konta Zarejestrowanych użytkowników oraz wszystkie usługi przez niego świadczone.
 3. Administrator - właściciel i podmiot zarządzający serwisem, którym jest firma Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167, o numerze NIP 779-232-24-08 i kapitale zakładowym 2 500 000,00zł.
 4. Wpisy - wszystkie materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, w tym wypowiedzi, porady, opinie, a także obrazki, filmy, animacje i inne tego typu treści.
 5. Użytkownik - osoba (fizyczna lub prawna) korzystająca z Serwisu w jakimkolwiek wymiarze.
 6. Zarejestrowany użytkownik - osoba, która zarejestrowała się w Serwisie przez podanie Loginu i hasła użytkownika wraz z adresem E-mail lub zaimportowała te dane z konta w serwisie Benchmark.pl. Ma on możliwość pełnego korzystania z Serwisu.
 7. Konto - profil Użytkownika tworzony po rejestracji. Składa się na nie Login, hasło, adres E-mail, a także inne dodatkowe dane podane w panelu edycji konta. Konto obejmuje również wszystkie Wpisy Użytkownika i historię działań, w tym rozdane dodatnie i ujemne głosy. Wszystkie dane, poza hasłem i adresem E-mail są dostępne publicznie.
 8. Login i hasło - przez Login rozumie się unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w Serwisie. Hasło jest ciągiem zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem do konta i nie powinno być nikomu przekazywane.
 9. E-mail - niepowtarzalny adres internetowej skrzynki elektronicznej, na którą przesyłane są wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i powiadomienia zgodnie z preferencjami Użytkownika.

III. Udział w Serwisie

 1. Główną i najważniejszą funkcją serwisu jest możliwość zadawania przez Zarejestrowanych użytkowników pytań dotyczących obsługi komputera, wyboru sprzętu, naprawy usterek i innych dziedzin technologii informatycznej. Jednocześnie inni Zarejestrowani użytkownicy mogą odpowiadać na pytania celem rozwiązania problemu.
 2. Serwis ma strukturę otwartą, co oznacza, że każdy może założyć Konto i zadawać lub odpowiadać na pytania.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać poprawne dane, czyli Login i hasło oraz adres E-mail. Założenie nowego Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Serwis jest również połączony z portalem Benchmark.pl, dlatego istnieje możliwość zalogowania przy użyciu danych dostępowych założonego tam Konta. Jeśli użytkownik wcześniej korzystał z Poradnika Benchmark.pl jego Konto zostało już zaimportowane i za rejestrację bierze się moment pierwszego logowania. W przeciwnym wypadku pobrane zostaną odpowiednie dane Użytkownika.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne konto w Serwisie. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika kilku Kont w celu sztucznego podbijania statystyk Administrator ma prawo do usunięcia wybranych lub nawet wszystkich Kont użytkownika.
 6. Rejestracja oznacza, że Użytkownik:
 • zapoznał się z Regulaminem i w pełni go akceptuje,
 • przekazuje w sposób dobrowolny wszystkie dane składające się na Konto Użytkownika i zgadza się na upublicznienie ich przez Administratora, co oznacza, że dostęp do niech będą mieli wszyscy Użytkownicy Serwisu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu danych osobowych i innych składających się na Konto danych, w szczególności opublikowanie ich na łamach Serwisu, ale również w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, jednakże publikacja w mediach może odbywać się tylko w sposób  nie wskazujący powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, a także powiadomień na adres E-mail po zaznaczeniu stosownego pola podczas wysyłania nowego pytania lub odpowiedzi.
 1. Zgoda, o której mowa w punkcie poprzednim traktowana jest jako nieodpłatna, niewyłączna i nieograniczona czasowo lub terytorialnie, a także obejmuje prawo do sublicencjonowania umieszczonych w Serwisie Wpisów na następujących polach eksploatacji:
 • zapisywanie w pamięci komputerowej lub innych nośnikach informacji,
 • umieszczanie w bazach danych,
 • publikowanie w sieci Internet oraz poza nim w formie papierowej, również we fragmentach lub z możliwością włączania ich do innych utworów,
 • zwielokrotnianie Wpisów w sieci Internet, na nośnikach danych oraz dowolnych środkach drukarskich,
 • dokonywanie obróbki komputerowej, wprowadzanie zmian i modyfikacji wymaganych przez specyfikę medium,
 • publiczne odtwarzanie i nadawanie, również w sieci Internet w sposób, w którym każdy ma możliwość dostępu w dowolnym miejscu i czasie,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, także odpłatny, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność,
 • wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych.
 1. Rejestracja w Serwisie nie jest wymagana, jednak jest niezbędna, by mieć możliwość zadawania nowych pytań, odpowiadania na nie i oceniania.

IV. Zasady serwisu

 1. Nowe pytanie można zadać przez kliknięcie przycisku Zapytaj na stronie głównej Serwisu. Tworząc je Użytkownik musi podać następujące dane:
 • tytuł zawierający skrótowy opis problemu ułatwiający szybką jego identyfikację,
 • kategorię, do jakiej należy sprzęt, którego dotyczy problem lub do której zaliczyć można problem sam w sobie,
 • treść, która powinna zawierać maksymalnie dużo informacji ułatwiających Użytkownikom znalezienie rozwiązania,
 • tagi ułatwiające późniejsze odnalezienie problemu przez użytkowników z podobnym problemem lub wyświetlenie podobnych wątków.
 1. Użytkownik przeglądający pytanie może dodać swoje rozwiązanie po kliknięciu na link Odpowiedz.
 2. Podczas pisania nowego pytania lub odpowiedzi uruchomiony zostaje specjalny edytor, w którym Użytkownik oprócz wstawienia tekstu ma również możliwość wybrania formatowania, dodania elementów multimedialnych, tabelek lub odnośników. Funkcje te powinny jednak służyć do poprawienia czytelności i użyteczności wpisu, nie odwrotnie.
 3. Użytkownicy mogą oceniać każde pytanie i odpowiedź przyznając głos dodatni lub ujemny. Głosy te pozwalają na stworzenie rankingu punktowego. Więcej o tym systemie można przeczytać w tym miejscu.
 4. Po uzyskaniu odpowiedzi autor pytania powinien wybrać najlepszą odpowiedź przez kliknięcie szarej ikonki po lewej stronie odpowiedzi pod licznikiem głosów.

V. Konto, prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik publikując Wpisy zobowiązuje się do tego, że:
 • są one zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami i obyczajami,
 • nie naruszają one żadnych praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i autorskich,
 • nie mają one na celu uszkodzenia sprzętu innych użytkowników lub wprowadzenia ich w błąd,
 • nie działają na szkodę Serwisu,
 • nie zawierają żadnych elementów reklamowych.
 1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Wpisów.
 2. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za umieszczone przez niego w Serwisie Wpisy.
 3. W każdej chwili Zarejestrowany użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem. Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia wszystkich Wpisów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

VI. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Wpisy publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności za niepoprawność zawartych w nich informacji,
 • uszkodzenia wynikłe z wykonywania instrukcji umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
 • treść komentarzy Użytkowników,
 • informacje umieszczane w profilach użytkowników,
 • niezamierzone błędy w działaniu Serwisu lub przerwy w jego dostępności,
 • udostępnienie danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych orzeczeń sądowych,
 • utratę Wpisów spowodowaną przez niezależne od Administratora uszkodzenie sprzętu, błędy w oprogramowaniu, działanie osób trzecich lub niepoprawne funkcjonowanie komputera Użytkownika.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • wyłączania Serwisu w uzasadnionych przypadkach bez wymogu informowania o tym Użytkowników,
 • skasowania Wpisów naruszających niniejszy Regulamin lub przepisy polskiego prawa lub co do których istnieje takie podejrzenie,
 • usunięcia z Kont Użytkowników innych, niezgodnych z Regulaminem treści,
 • zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika z powodu nagminnego łamania Regulaminu,
 • zamknięcia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników działania całego Serwisu.
 1. Funkcjonalność lub sposób działania Serwisu może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora.

VII. Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pełna polityka plików cookies znajduje się na tej stronie.

VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być w każdej chwili dowolnie zmieniany przez Administratora w dopuszczalnym przez przepisy zakresie. Każda zmiana obwieszczana będzie na stronie głównej Serwisu wraz z odnośnikiem do ujednoliconego tekstu tak, aby każdy Użytkownik mógł się z nią zapoznać.
 2. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie użytkownik powinien natychmiast się z nimi zapoznać, ponieważ zalogowanie się w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora jednocześnie zaniechując logowania. Po rozpatrzeniu oświadczenia traktowanego jako wypowiedzenie umowy konto Użytkownika zostanie usunięte.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wpisy zamieszczane w Serwisie nie są w żaden sposób weryfikowane lub kontrolowane przez Administratora. Serwis jest tworzony przez użytkowników i ma charakter jedynie informacyjny. Administrator w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku przeprowadzania operacji opisanych przez Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Wpisy w Serwisie niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Wszelkie sugestie dotyczące działania Serwisu i treści Regulaminu należy kierować bezpośrednio do Administratora.
 4. Aktualna i najnowsza wersja Regulaminu znajduje się zawsze pod tym adresem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
...